Regulamin

§1 Wprowadzenie

1.1 Platforma cateringowa Mistrzowieodkuchni.pl (dalej” Platforma”) prowadzona jest przez Versus Capital sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 27, Warszawa, NIP:
1.2 Platforma łączy klientów z szefami kuchni, w celu współpracować przy przygotowaniu i podawaniu posiłków i obsługi imprez kulinarnych („impreza”) w miejscu Klienta lub w miejscu wskazanym przez Klienta i szczegółowo opisanej w paragrafie §4 niniejszego Regulaminu

§ Warunki podstawowe

KLUCZOWE DEFINICJE

 • Poniższe warunki są regularnie używane w niniejszych Regulaminie świadczenia usług i mają szczególne znaczenie (dodatkowe definicje znajdują się w Warunkach ogólnych):
 • Regulamin oznacza niniejsze Warunki świadczenia usług.
 • Asystent oznacza każdą osobę, która pomaga Szefowi Kuchni w świadczeniu usług podczas rezerwacji imprezy
 • Rezerwacja oznacza potwierdzoną rezerwację organizacji imprezy z wynajętym szefem kuchni za pomocą serwisu Mistrzowieodkuchni.pl w celu przygotowania posiłku u Klienta.
 •  
 • Szef kuchni oznacza użytkownika, który jest zarejestrowanym współpracownikiem Platformy
 • Mistrzowieodkuchni.pl (zwana dalej także „Platformą”) oznacza:
  (i) aplikacja internetowa dostępna pod adresem URL www.mistrzowieodkuchni.pl, który Spółka może udostępniać od czasu do czasu; i / lub
  (ii) aplikacja mobilna MistrzowieodKuchni.pl dostępna w Apple® App Store®, Google Play® i innych portalach z aplikacjami mobilnymi.
 • Spółka oznacza spółkę Versus Capital sp. z o.o., która jest właścicielem platformy wynajmu cateringowej i wynajmu szefów kuchni Mistrzowieodkuchni.pl.
 • Normy bezpieczeństwa żywności oznaczają polski kodeks norm żywności.
 • Gość oznacza każdą osobę, która uczestniczy w imprezie zleconej przez Klienta za pomocą platformy Mistrzowieodkuchni.pl zorganizowanie imprezy kulinarnej wraz z wynajęciem Szefa Kuchni spożywa posiłek przygotowany przez Szefa Kuchni podczas Rezerwacji.
 • Host oznacza Użytkownika, który używa platformy Mistrzowieodkuchni.pl.
 • Osoba fizyczna oznacza każdą osobę, do której Mistrzowieodkuchni.pl przechowuje Dane osobowe w serwisie
 • Zamówienie oznacza zamówienie organizacji imprezy kulinarnej z żądaniem Rezerwacji.
 • Polityka prywatności oznacza aktualizowaną od czasu do czasu politykę prywatności Szefów Kuchni, którą można znaleźć na stronie www.mistrzowieodkuchni.pl
 • Osoba trzecia oznacza każdą osobę, która nie jest użytkownikiem platformy
 • Użytkownik oznacza zarejestrowanego użytkownika platformy, w celu wynajmu Szefa Kuchni lub zlecenia organizacja imprezy kulinarnej

§3 Regulamin

 • Niniejszy regulamin opisuje korzystanie z Mistrzowieodkuchni.pl przez dowolnego Użytkownika i ogranicza odpowiedzialność Spółki wobec dowolnego Użytkownika. Niniejszy regulamin w szczególności dotyczy,:
  (a) Szefów kuchni, asystentów szefów kuchni, cukierników, sommelierów oraz innych osób współpracujących z platformą
  (b) Klienci
 • Użytkownik platformy, oprócz wszelkich innych wyraźnych lub dorozumianych zgód, korzystając z Mistrzowieodkuchni.pl, akceptuje warunki:
  (a) Niniejszego Regulaminu; oraz
  (b) Politykę prywatności.

§4 KORZYSTANIE Z PLATFORMY

 • Mistrzowieodkuchni.pl to usługa, która pozwala Użytkownikom współpracować ze sobą w celu przygotowania imprezy kulinarnej
 • Użytkownik może używać platformy zarówno jako Klient, jak i Szef Kuchni.
 • Szef kuchni może prezentować  posiłki dostępne dla Klienta na zamówienie, zarówno w postaci formatów kulinarnych jaki wynajmu szefów kuchni na imprezy wg preferencji klienta (imprezy „szyte na miarę”). Każda oferta organizacji imprezy kulinarnej powinna zawierać pełną cenę, oraz dodatkowo:
  (a) składniki, jakie będą używane do przygotowania imprezy
  (b) okres potrzebny do przygotowania posiłków w tym zaangażowanie Szefa kuchni i każdego Asystenta wynajętego na przygotowanie posiłku; i
  (c) listę niezbędnego sprzętu gastronomicznego oraz zakres korzystania ze sprzętu wymaganego do przygotowania posiłku, jeśli Klient nie będzie w posiadaniu takiego sprzętu
 • Klient może przeglądać, wyszukiwać lub składać zamówienie zgodnie z zamieszczoną ofertą poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie www
 • Platforma może podać dane kontaktowe (w tym telefon lub adres e-mail) innego użytkownika w związku z zamówieniem lub rezerwacją za zgodą tego użytkownika, aby dokonać niezbędnych ustaleń dotyczących rezerwacji i przygotowania imprezy zleconej za pomocą platformy
 • Szefowie kuchni i Klienci mogą komunikować się bezpośrednio bez korzystania z Platformy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za taką komunikację.
 • Zlecanie imprez dodatkowych wynajętemu szefowi kuchni poza platformą jest zabronione.
 • Klient i szef kuchni ustalą zakres pomocy, jaką Klient zapewni w przygotowaniu posiłku w związku z rezerwacją imprezy
 • Klient musi zadbać o to, aby zapewnić wyposażenie niezbędne dla wynajętego Szefa kuchni do zapewnienia posiłku, w tym poprzez zapewnienie (bez ograniczeń):
  (a) działającego pieca i piekarnika;
  (b) lodówki;
  (c) naczyń;
  (d) sztućców;
  (e) garnków i patelni
  (f) innego sprzętu uzgodnionego z Szefem Kuchni
 • Platforma może naliczyć Klientowi dodatkową opłatę za wszelkie dodatkowe urządzenia i wyposażenie, które zapewnia w ramach rezerwacji.
 • Niezależnie od jakichkolwiek umów między Platformą a Klientem:
  (a) Szef kuchni (oraz jego zespół) będzie odpowiedzialny za czyszczenie wszelkich urządzeń kuchennych i wyposażenia używanych do przygotowania posiłku;
  (b) Klient jest odpowiedzialny za sprzątanie po posiłku lub imprezy – chyba, że klient zleci Platformie usługę sprzątania (za dodatkową opłatą)
 • Rezerwacje i anulowanie opłaconej rezerwacji
  (a) Zamówienie nie zostanie potwierdzone, dopóki Platforma nie potwierdzi dostępności i możliwości przygotowania imprezy kulinarnej opisanej w Zamówieniu i dostępności wskazanego szefa kuchni
  (b) Po potwierdzeniu rezerwacji Klient musi dokonać płatności na rachunek wskazany przez Platformę nie później niż trzy dni przed datą rezerwowanej imprezy
  (c) Platforma przekaże wszelkie środki należne Szefowi Kuchni w ciągu jednego Dnia Roboczego od otrzymania środków za Rezerwację od Klienta.
  (d) Klient przyjmuje do wiadomości, że środki wpłacone przez Klienta w ramach Rezerwacji są wykorzystywane na zakup składników do posiłku na zleconą imprezę, oraz
  (e) Platforma dopilnuje, aby posiłki na zlecaną imprezę kulinarną były  dopasowane do potwierdzonej i opłaconej rezerwacji, ale Platforma może – w wyjątkowych przypadkach – wskazać innego szefa kuchni niż wskazany pierwotnie przez Klienta, który będzie odpowiedzialny za organizację imprezy kulinarnej
  (f) Jeśli Klient nie otrzyma potwierdzenia rezerwacji w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, powinien skontaktować się bezpośrednio z Platformą: telefonicznie lub e-mailem.
  (g) Oprócz warunków niniejszej Regulaminu, wszystkie Rezerwacje mogą podlegać dodatkowym warunkom uzgodnionym między Klientem a Platformą
  (h) Klient jest odpowiedzialny za to, aby wszyscy jego Goście mogli uczestniczyć w imprezie kulinarnej podlegającym rezerwacji via Platforma. Jeśli Klient lub jego goście nie mogą uczestniczyć w imprezie kulinarnej po potwierdzeniu rezerwacji takiej imprezy, Klient musi powiadomić o tym fakcie Szefa Kuchni lub Platformę
  (i) Spółka nie oferuje zwrotów kosztów za anulowanie, chyba, że anulowanie imprezy zostało dokonane zgodnie z Regulaminem lub było przedmiotem uzgodnień z Platformą
  (j) w przypadku rezygnacji przez Klienta z imprezy na mniej niż na trzy dni przed uzgodnionym terminem imprezy, Platforma pobiera 50% wartości rezerwacji
  (k) Żadne z postanowień niniejszej Regulaminu nie ogranicza Platformy do:
  • (i) oferowania zwrotu pieniędzy Klientowi zgodnie z Regulaminem oraz ewentualnie dodatkowymi ustaleniami pomiędzy Szefem Kuchni a Klientem a potwierdzonym przez przedstawiciela Platformy;
  • (ii) pobrania opłaty za anulowanie rezerwacji imprezy
 • Bezpieczeństwo żywności
  (a) Każdy szef kuchni jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności ze standardami bezpieczeństwa żywności i obowiązującymi normami sanitarno-epidemiologicznymi
  (b) Niezależnie od jakichkolwiek innych przepisów lub umów między Użytkownikami, każdy Szef Kuchni i Klient są wspólnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo każdego posiłku spożywanego w wyniku Rezerwacji.
 • Rozstrzyganie sporów. Oprócz postanowień dotyczących rozstrzygania sporów zawartych w §16 Warunków Ogólnych:
  (a) wszelkie spory powstałe w związku z Rezerwacją będą rozstrzygane między Klientem a odpowiednim Szefem Kuchni zgodnie z wszelkimi Regulaminmi zawartymi między Szefem Kuchni a Klientem oraz z zasadą polubownego rozstrzygania sporów
  (b) Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta użytkownika, jeśli otrzyma skargę na użytkownika.
  (c) Spółka może przywrócić zawieszone konto według własnego uznania.
 • Brak gwarancji
  (a) Spółka nie składa żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących jakości, bezpieczeństwa lub przydatności do celów jakiegokolwiek posiłku lub usług świadczonych przez Szefa kuchni.
  (b) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez Klienta spowodowane przez wynajętego Szefa kuchni. Jeśli Szef kuchni spowoduje utratę lub szkodę dla Klienta, Klient wyraża zgodę na:
  • (i) Klientowi nie przysługuje roszczenie zwrotne przeciwko Spółce; i
  • (ii) Właściwy Szef Kuchni pozostaje odpowiedzialny za wszelkie straty lub szkody.

§5 WARUNKI PŁATNOŚCI

 • Płatności i rezerwacje
  (a) Płatności powinny być dokonywane kartą kredytową, przelewem bankowym lub w inny sposób określony przez system płatności, z którego korzysta Platforma (PayU, PayPal, GooglePay) a wskazany na stronie www.mistrzowieodkuchni.pl
  (b) Spółka może pobrać Opłatę od płatności dokonanych za pośrednictwem Mistrzowieodkuchni.pl w zamian za swoje usługi przed przekazaniem salda płatności do Szefa Kuchni.
  (c) Spółka wypłaci Szefowi Kuchni saldo każdej płatności Rezerwacyjnej w ciągu jednego Dnia Roboczego od otrzymania płatności od Klienta.
  (d) Spółka nie przechowuje danych karty kredytowej ani rachunku bankowego w ramach serwisu Mistrzowieodkuchni.pl.
  (e) W przypadku, gdy jakikolwiek spór o płatność między Klientem a Szefem kuchni spowoduje zwrot płatności z konta Spółki otrzymanej od Klienta, wówczas:
  • (i) Szef kuchni musi zwrócić Spółce wartość wszelkich strat poniesionych przez Firmę w wyniku tego zwrotu (które Spółka może rozliczać się poprzez potrącenie z wszelkich przyszłych płatności na rzecz Szefa kuchni); i
  • (ii) Szef kuchni musi rozwiązać spór bezpośrednio z Klientem i nie może już angażować Spółki.

§6 OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA PLATFORMY PRZEZ SZEFA KUCHNI

 • Platforma może umożliwić Szefowi kuchni:
  (a) Utworzenie konto szefa kuchni i zarządzania nim;
  (b) określenia posiłków, które Szef kuchni jest w stanie przygotować;
  (c) Otrzymanie zamówienia;
  (d) Potwierdzenia przyjęcia zlecenia;
  (e) Przyjęcia płatności
 • Szef Kuchni zgadza się i gwarantuje, że:
  (a)  jest odpowiedzialny za bezpieczeństwa żywności, najwyższe standardy kulinarne oraz przedstawianie kompletnych i aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych przez cały okres współpracy z Platformą – na żądanie pracownika Platformy (jeśli dotyczy).
  (b)  jest odpowiedzialny za zapewnienie wszystkich informacji, przekazywanych Klientom za pośrednictwem Mistrzówodkuchni.pl, w tym między innymi w odniesieniu do:
  (i) własnych kwalifikacji i doświadczenia:
  (ii) zakresu menu możliwego do przygotowania przez Szefa Kuchni, a wymienionego przez Szefa Kuchni na stronie www.mistrzowieodkuchni.pl
  (c) Szef Kuchni odpowiada za zapewnienie w odniesieniu do każdej rezerwacji:
  (i) każdorazowego korzystania ze składników, surowców i półproduktów od oficjalnych dostawców Platformy lub od własnych dostawców, o ile to będzie uzgodnione z Platformą
  (ii) Szef kuchni weźmie udział w opłaconej w rezerwacji i przybędzie na nią na czas;
  (iii) Szef Kuchni (i jakikolwiek jego Asystent) nie będzie pod wpływem alkoholu lub jakiejkolwiek innej substancji, która mogłaby wpłynąć na zdolność Szefa Kuchni do przygotowania posiłku;
  (iv) Szef Kuchni przygotowuje każdy posiłek w wysokim standardzie, a każdy posiłek nadaje się będzie do spożycia;
  (v) Szef kuchni będzie uprzejmy wobec każdego Klienta i jego gościa;
  (vi) Szef kuchni zapewnia sprzęt lub składniki uzgodnione z Klientem; i
  (vii) Weźmie udział w zarezerwowanej imprezie kulinarnej zgodnie z umową pomiędzy Platformą a Klientem.
  (d) Szef kuchni jest odpowiedzialny za każdego asystenta biorącego udział w imprezie i musi zapewnić, że działalność jego asystenta/asystentów będzie zgodna z niniejszą umową oraz warunkami każdej innej Regulaminu między szefem kuchni a Klientem.
  (e) Szef kuchni jest odpowiedzialny za zapewnienie, że prowadzi działalność związaną z żywnością zgodnie ze standardami sanitarno-epidemiologicznymi obowiązującymi w Polsce, wszystkimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi (w tym posiadaniem wszystkich niezbędnych rejestracji i certyfikatów) niezbędnych do świadczenia usług świadczonych na rzecz Klienta.
  (f) W zakresie dozwolonym przez prawo Szef Kuchni zabezpieczy i uchroni Spółkę przed wszelkimi kosztami, roszczeniami odszkodowawczymi i wydatkami z tytułu:
  (i) potencjalnych roszczeń cywilnych Klienta w stosunku do Szefa kuchni z jakiekolwiek tytułu;
  (ii) spowodowania urazu, choroby lub śmierci Klienta, jego gościa, pracownika Klienta lub osoby trzeciej;
  (iii) uszkodzenie własności Klienta, jakiegokolwiek jego gościa, pracownika Klienta lub strony trzeciej;
  (iv) roszczenie o naruszenie praw własności intelektualnej zgłoszone przez stronę trzecią;
  (v) roszczenie o naruszenie poufności przez jakąkolwiek stronę trzecią
  (h) Szef Kuchni nie będzie przechowywać ani rejestrować żadnych Danych osobowych, do których może uzyskać dostęp poprzez Szefa Kuchni, chyba że będzie w pełni zgodne ze standardami RODO
  (i) Zapewnia, że ​​wszystkie informacje, które udostępnia za pośrednictwem Szefa Kuchni, są dokładne i aktualne, w tym (między innymi) informacje dostarczane w celu:
  (i) utworzenia konta;
  (ii) opisania zakresu współpracy z szefem kuchni;
  (iii) opisanie posiłków, które są możliwe do przygotowania;
  (iv) powiadamianie użytkowników Platformy
  (v) wszelkie inne informacje, do których szef kuchni lub inny użytkownik może uzyskać dostęp;
  (j) nie ujawni żadnych informacji poufnych o Kliencie pozyskanych od Klienta żadnej innej osobie lub stronie innej niż upoważnionej przez Klienta;
  (k) Zapewnia przechowywanie i wykorzystywanie wszystkich danych osobowych, do których ma dostęp poprzez korzystanie z Mistrzowieodkuchni.pl, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO;
  (l) będzie korzystać z Mistrzowieodkuchni.pl tylko zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej Regulaminie
 • Szef Kuchni jest zobowiązany do lojalności wobec Spółki prowadzącej Platformę, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę ani nie podejmowanie działań mających znamiona nieuczciwej konkurencji (np. przyjmowanie zleceń dodatkowych od Klienta Platformy bez uzgodnienia z ze Spółką). Obowiązek ten jest aktualny przez cały okres trwania współpracy szefa Kuchni i Spółki i w okresie 6 miesięcy od zakończenia takiej współpracy.
 • Każda osoba, która zarejestruje się jako Szef kuchni w Mistrzowieodkuchni.pl, gwarantuje, że posiada wymaganą tożsamość zarejestrowanego Szefa kuchni.

§7. INDYWIDUALNE WARUNKI UŻYTKOWANIA PLATFORMY

 • Klient po założenia konta na www.mistrzowieodkuchni.pl może:
  (a) Utworzyć własne konto hosta i zarządzać nim;
  (b) Przeglądać i wyszukiwać posiłki/menu i formaty kulinarne
  (c) przeglądać oferty dań i menu Szefów kuchni zarejestrowanych w bazie danych Platformy
  (d) składać zamówienia;
  (e) otrzymywać powiadomienia;
  (f) Dokonywać płatności za zamówienia
 • Klient zgadza się i akceptuje, że:
  (a) Klient korzysta z Mistrzowieodkuchni.pl na własne ryzyko. W zakresie dozwolonym przez prawo, Spółka pod żadnym pozorem nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek obrażenia, choroby, śmierć lub szkody materialne wynikające z użytkowania Platformy
  (b) Klient jest odpowiedzialny za każdego gościa, który uczestniczy w jego imprezie
  (c) Wszelkie roszczenia wynikające z obrażeń, chorób, śmierci lub szkód materialnych wynikających z użycia Szefa Kuchni przez Klienta muszą być skierowane do wynajętego Szefa Kuchni.
  (d) W zakresie dozwolonym przez prawo, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność jakichkolwiek informacji udostępnianych za pomocą Mistrzowieodkuchni.pl. Wszelkie poleganie na informacjach dostępnych za pośrednictwem Szefa Kuchni odbywa się na własne ryzyko Klienta.
  (e) Klient zwalnia Szefa Kuchni z wszelkich kosztów, domaga się odszkodowania i wydatków za wszelkie obrażenia lub szkody wyrządzone osobie lub mieniu Szefa Kuchni, Gościa lub Strony trzeciej w wyniku użycia Szefa Kuchni;
  (f) Wszelkie informacje udostępniane przez Klienta Platformie mogą być zatrzymywane przez Platformę w celu aktualizacji jego dokumentacji;
  (g) Platforma może wysyłać wiadomości e-mail, wiadomości SMS, powiadomienia typu push i inne powiadomienia w imieniu Szefów kuchni i własnym;
  (h) Jakakolwiek zgoda lub oświadczenie złożone przez Klienta za pośrednictwem Platformy Mistrzowieodkuchni.pl jest ważne i wiążące, chyba że Klient odwoła taką zgodę na przetwarzanie danych, a Platforma może polegać na zgodzie lub oświadczeniu  Klienta bez konieczności dalszego sprawdzania prawdziwości tej zgody;
  (i) Wszelkie informacje wprowadzane do Platformy na temat Osoby są udzielane za jej zgodą.

§8 OPŁATY

 • Korzystanie z Platformy jest bezpłatne
 • Opłaty za wynajem szefa Kuchni i organizację imprezy ustalane są indywidualnie pomiędzy przedstawicielem Platformy a Klientem/ Użytkownikiem
 • W przypadku wprowadzenia opłat za korzystanie z Platformy i uiszczenia opłaty za określony okres dostępu do Mistrzowieodkuchni.pl, Użytkownik nie będzie uprawniony do proporcjonalnego zwrotu jakichkolwiek Opłat, jeśli zdecyduje się zaprzestać korzystania z Mistrzowieodkuchni.pl w tym terminie.

§9 Zwroty Płatności

 • Klient może poprosić o zwrot pieniędzy za zarezerwowaną imprezę kulinarna w następujących przypadkach:
  (a) Wynajęty Szef Kuchni anuluje Rezerwację Imprezy na krótko przed planowanym rozpoczęciem Rezerwacji;
  (b) uzgodniony  zakres menu,  jest istotnie inny od uzgodnionego i zaakceptowanego przez Klienta, czy też Szef Kuchni nie spełnia minimalnych standardów określonych w niniejszym Regulaminie; lub
  (c) Klient stwierdzi, że  przed rozpoczęciem Rezerwacji, czy w trakcie imprezy, wynajęty Szef Kuchni okazał się niewykwalifikowany lub niezdolny do zapewnienia obsługi kulinarnej imprezy wg uzgodnionego standardu, lub w inny sposób nie spełnia minimalnych standardów określonych w niniejszym Regulaminie
 • Zasady zwrotu płatności za obsługę imprezy i zmiany harmonogramu imprezy przez Klienta.
  (a) Klient, może zwrócić się do Spółki o zwrot pieniędzy za zarezerwowaną imprezę kulinarną lub zmianę terminu kolejnej rezerwacji
  (b) Spółka może zwrócić Klientowi kwotę zapłaconą przez Klienta za pośrednictwem Platformy pod warunkiem, że Spółka uzna, że ​​wystąpiła okoliczność upoważniające do takiego zwrotu
  (c) Klient może zdecydować, aby Spółka zatrzymała na rachunku kwotę zwrotu, która może zostać następnie zastosowana do opłacenia kolejnej Rezerwacji dokonanej przez Klienta.
 • Roszczenie o zwrot opłaty może zgłosić tylko zarejestrowany Klient Platformy. Aby złożyć uzasadnione roszczenie dotyczące zwrotu kosztów i otrzymać ich zwrot, Klient jest zobowiązany do spełnienia każdego z następujących warunków:
  (a) Klient musi przedstawić Spółce uzasadniony wniosek o zwrot opłat na piśmie i (b) przekazać Spółce informacje (w tym zdjęcia lub inne dowody) dotyczące imprezy i okoliczności dotyczące zwrotu opłaty w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia imprezy lub po jej anulacji i (c) musi odpowiedzieć na wszelkie prośby Spółki o dodatkowe informacje lub współpracę w sprawie rozpatrzenia reklamacji
 • Minimalne standardy jakości, obowiązki Szefa kuchni i zwrot kosztów Klientowi.
  (a) Szef kuchni jest odpowiedzialny za spełnienie standardów bezpieczeństwa,  jakości i wymagań sanitarno-epidemiologicznych określonych w niniejszym Regulaminie
  (b) Szef Kuchni współpracujący z Platformą zgadza się zwrócić Spółce kwotę zwróconą przez Spółkę Klientowi  w ciągu 30 dni od wystosowania żądania takiego zwrotu, jeżeli:
  (i) Spółka ustaliła, że ​​reklamacja Klienta związana ze zwrotem opłaty  połączonej z Rezerwacją imprezy potwierdzoną przez Platformę a obsługiwaną przez Szefa Kuchni jest zasadna
  (ii) Spółka musi zwrócić Klientowi dowolną kwotę zapłaconą przez Klienta za jego rezerwację
  (c) Wszelkie ustalenia Spółki dotyczące reklamacji w tym zwrotu opłat, w tym (bez jakikolwiek ograniczeń) będą ostateczne i wiążące dla Klienta i Szefa kuchni.
  (d) Szef kuchni zgadza się, że w celu zwrotu Spółce kwoty wypłaconej przez Firmę Klientowi, Spółka może potrącić lub zmniejszać wszelkie kwoty należne Szefowi kuchni o kwotę zwróconą Klientowi w ramach uznanej Reklamacji
  (e) W przypadku zakwestionowania przez Szefa zwrotu opłat, Szef Kuchni może powiadomić Spółkę na piśmie i przekazać Spółce informacje (w tym zdjęcia lub inne dowody) kwestionujące zasadność uznania reklamacji Klienta dotyczące zasadności zwrotu opłaty
  (f) Spółka może wziąć pod uwagę uzasadnione starania Szefa kuchni mające na celu polubowne rozwiązania reklamacji i zwrotu opłat z nią związanych
  (g) Każdy Użytkownik zgadza się, że wszelkie ustalenia Spółki dotyczące uznanej reklamacji i zwrotowi opłat będą ostateczne i wiążące dla Klienta i szefów kuchni
  (h) W przypadku jednego lub większej liczby reklamacji związanych ze zwrotem opłat w odniesieniu do tego samego Szefa kuchni, Spółka, według własnego uznania, może zdecydować o podjęciu dodatkowych działań. Działania te mogą obejmować między innymi anulowanie przyszłych rezerwacji, zawieszenie lub usunięcie listy posiłków szefa Kuchni z oferty lub nałożenie opłat za obciążenia administracyjne związane z reklamacjami Klienta
 • Brak innych zwrotów. Spółka nie oferuje żadnych innych zwrotów opłat, z wyjątkiem przypadków zgodnych z niniejszym Regulaminem lub zgodnych z wymogami prawa.

§10 TRANSAKCJE ELEKTRONICZNE

 • Użytkownik zgadza się, że każde żądanie zgody, upoważnienia lub Regulaminu, które wysyła innym użytkownikom za pośrednictwem Mistrzowieodkuchni.pl jako transakcja elektroniczna, będzie wysyłane bezpośrednio z jego adresu e-mail

§11 WERYFIKACJA

 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za weryfikację tożsamości osoby składającej zamówienie i potwierdzającej rezerwację
 • Spółka nie gwarantuje ważności żadnej transakcji elektronicznej.

§12 TERMINY I OGRANICZENIA

 • Udzielenie zgody Użytkownikowi na dostęp do Mistrzowieodkuchni.pl będzie obowiązywać do momentu jej wypowiedzenia przez Spółkę zgodnie z niniejszymi Warunkami.
 • Ograniczenia użytkowania. Spółka może ograniczać lub ograniczać dostęp do Mistrzowieodkuchni.pl od czasu do czasu według własnego uznania, w tym (ale nie wyłącznie):
  (a) Wszyscy użytkownicy muszą mieć ukończone 18 lat i przestrzegać niniejszego Regulaminu.
  (b) Szefowie kuchni. Spółka może ograniczyć dostęp tylko do renomowanych Szefów Kuchni;
  (c) Lokalizacja. Spółka może ograniczyć dostęp do Platformy  do niektórych lokalizacji w których może oferować możliwość wynajmu Szefów Kuchni

§13 REJESTRACJA

 • Rejestracja.
  (a) Użytkownik powinien zarejestrować konto w Mistrzowieodkuchni.pl, aby móc korzystać z użyteczności Platformy
  (b) Spółka może określić wszelkie wymogi rejestracyjne według własnego uznania.

§14 Zakończenie korzystania z platformy

 • Korzystanie z platformy może zostać zakończone w dowolnym momencie przez:
  (a) pisemne powiadomienie drugiej strony (jeśli strony łączyła umowa); lub
  (b) przez anulowanie lub usunięcie konta Hosta w inny sposób przez Platformę
 • Użytkownik zgadza się i akceptuje, że usunięcie Mistrzowieodkuchni.pl może spowodować utratę danych, za które Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

§15 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI –INFORMACJE I USŁUGI STRON TRZECICH

 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Platforma jest zależna od usług stron trzecich, w tym między innymi:
  (i) banków, dostawców usług przetwarzania płatności za pomocą kart kredytowych takich jak PayPal czy PayU
  (ii) dostawców usługi telekomunikacyjnych;
  (iii) dostawców usług hostingowych;
  (iv) dostawców usługi poczty e-mail; i
  (v) innych dostawców
  (b) na stronie www.mistrzowieodkuchni.pl mogą być publikowane linki do stron internetowych osób trzecich.
 • Użytkownik zgadza się, że Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
  (a) zakłócenia dostępności Mistrzowieodkuchni.pl z powodu usług stron trzecich; lub
  (b) Informacje zawarte na dowolnej połączonej stronie internetowej strony trzeciej.

Rozpocznij planowanie

Nasz dedykowany opiekun pomoże zaplanować Twoją imprezę